ข่าวสารการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13

กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 แบบ Online
(The 13th Electrical Engineering Network 2021)
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
9.00 – 9.30 น. พิธีเปิด โดยนายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ คลิกเพื่อรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live
  ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9.30 – 10.00 น. Opening Ceremony & Presentation of EENET Association
10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
10.30 – 11.00 น. บรรยายพิเศษ  ประธานบริษัท SNC
11:00 – 12:00 น. เสวนาหัวข้อ   “การสร้าง 9 RMUT platform เพื่อการปฏิรูปและพลิกโฉมประเทศ “
12.00 – 13.00 น. Lunch
13: 00 – 13:30 น. Keynote Speaker 1 ศ.ดร. อรรถกร เก่งพล
13:30 – 13:40 น. Break
13:40 – 14:10 น. Keynote Speaker 2 รศ.ดร. สมพร สิริสำราญนุกูล
14:10 – 14:20 น. Break
14:20 – 14.50 น. Keynote Speaker 3 รศ.ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์
14.50 – 15.00 น. Break
15:00 – 15.30 น. Keynote Speaker 4  รศ.ดร. ศราวุธ ชัยมูล
15.30 – 15.40 น. Break
15.40 – 16.10 น. Keynote Speaker 5 อ.ทัศพันธ์ สุวรรณทัต
Line ประจำห้องประชุมสำหรับติดต่อผู้ดูแลห้องประชุม
Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5 Room 6 Room 7
อ.ปาริชาติ วงค์ฉายา 081-395-4399 อ.กฤษดา ทัศกานิเวศน์ 099-456-4787 อ.ชัชวาลย์ แข่งขัน 088-142-3117 อ.วุฒิไกร ธรรมวรรณ 082-481-0190 อ.เพลิน จันทร์สุยะ 084-176-8811 อ.ธีรวัฒน์ ผุสดี 064-153-6946 ดร.ทักษ์ หงษ์ทอง 081-473-3266 อ.ทัชกร ธรรมปัญญา 089-701-7032
เปิดตาราง 13 พฤษภาคม 2564 ในหน้าใหม่ เปิดตาราง 14 พฤษภาคม 2564 ในหน้าใหม่

การลงทะเบียนบทความ
1. สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) เท่านั้น
2. ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบเวปไซต์ส่งบทความ

ชำระค่าลงทะเบียน

3. คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน  

บุคคลทั่วไปและนักศึกษาบุคลากร มทร.ล้านนา

♦ อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564บุคคลทั่วไปนักศึกษา
1 บทความ3,000 .-1,500 .-
เพิ่มบทความ1,000 .-1,000 .-

 

♦ ของที่ละรึก

รายการบุคคลทั่วไปและนักศึกษาบุคลากร มทร.ล้านนา
บุคคลทั่วไปนักศึกษาบทความเพิ่ม
กระเป๋าผ้า/// 
เสื้อยืด//  
เล่มบทคัดย่อ////
เล่มเอกสารการประชุมวิชาการ/   
แฟลชไดร์ฟ////
ใบประกาศนียบัตร////

Call For Paper

Keynote Speaker

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง

DRKNP

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้อบรรยาย “อนาคตมหาวิทยาลัยไทยกับการรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกุล
ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

drsomchai

ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหารบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

Yuttana Kumsuwan

รศ.ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

athakron

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
ศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รศ.ดร.ศราวุธ ชัยมูล
ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Metasurfaces/Metamaterials, Wireless power transfer, Antenna Desing, Low power WAN (LPWAN), Microwave Circuit Design

สถานที่จัดงานและกำหนดการสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

เริ่มรับบทความ
16 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับบทความ3 กุมภาพันธ์ 2564 
ขยายเวลารับบทความถึง 25 มีนาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ 5 เมษายน 2564
ส่งบทความแก้ไข 
19 เมษายน 2564 ก่อน 20.00 น.
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 25 เมษายน 2564 ก่อน 10.00 น.
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน11 พฤษภาคม 2564
วันประชุมวิชาการ EENET 2021 12 – 14 พฤษภาคม 2564


สถานที่จัดงาน
จัดในรูปแบบออนไลน์

ผู้สนับสนุน